Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Studia I stopnia

 

 • Harmonogram rekrutacji:

 • Wymagane dokumenty:
  • świadectwo dojrzałości (w przypadku świadectwa dojrzałości sprzed 2005 roku konieczne jest dostarczenie także zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów) lub dyplom IB / dyplom EB / świadectwo maturalne uzyskane za granicą oraz jego kopia celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem,

  • podanie o przyjęcia na studia (wydruk z IRK),

  • podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (wydruk z IRK)  – tylko dla studentów, którzy nie posiadają legitymacji UW,

  • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za każdy wybrany kierunek studiów (tylko w przypadku gdy opłata była robiona niedługo przed składaniem dokumentów i nie jest zarejestrowana na koncie Kandydata),

  • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (konieczne jest przedstawienie oryginału dokumentu do wglądu),

  • 1 fotografia (w formacie jak do dowodu osobistego).

 • Dodatkowo:
  • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego,

  • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,

  • potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: kopia wizy albo zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu) albo zezwolenia na pobyt stały (karty stałego pobytu); ewentualnie kopia dokumentu potwierdzającego status nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności kopia Karty Polaka, Karty Uchodźcy,

  • zaświadczenie o zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów na kierunku macierzystym i uzyskaniu średniej ocen z dotychczasowego toku studiów powyżej 4,0 – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia równoległe.