Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Specjalności

Do roku akademickiego 2016/2017 na studiach I stopnia realizowane były dwie specjalności: „Obywatel i społeczeństwo” oraz „Wiedza i kultura”.

Specjalność „Wiedza i kultura” w ramach kierunku studiów Artes Liberales została stworzona z myślą o studentach, którzy interesują się funkcjonowaniem kultury i pragną po zakończeniu studiów być kompetentnymi odbiorcami, a – jeśli mają talent artystyczny – także twórcami dzieł sztuki.

Te umiejętności stanowią dobre zaplecze dla każdej specjalizacji humanistycznej, oraz stwarzają dodatkowe możliwości pracy na pograniczu działalności naukowej i artystycznej. Interdyscyplinarny program łączy zajęcia z zakresu filozofii, religioznawstwa, historii i filozofii nauki oraz historii kultury, sztuki, zajęć artystycznych,. Studia powinny umożliwić absolwentowi poznawanie kulturotwórczej działalności człowieka niejako od środka, poprzez doświadczanie na sobie różnych praktyk w tym zakresie. Specjalność dopełniają zajęcia o tematyce społecznej i przyrodniczej, ponieważ kultura jest uwarunkowana otoczeniem społecznym i naturalnym.
Specjalność "Obywatel i społeczeństwo" powinna zainteresować studentów różnych dyscyplin humanistycznych, którzy pragną rozszerzyć perspektywę widzenia własnej dyscypliny, a zwłaszcza uniknąć niebezpieczeństwa nadmiernego zamknięcia w ramach jednej epoki, jednej metodologii, jednej estetyki.

 

Specjalność „Obywatel i społeczeństwo" w ramach studiów Artes Liberales powstała z myślą o studentach, którzy interesują się życiem społecznym i chcieliby po zakończeniu edukacji uniwersyteckiej brać w nim aktywny udział. Absolwent tej specjalizacji jest w zamyśle twórców programu przyszłym animatorem społeczeństwa obywatelskiego; studia w Kolegium powinny dostarczyć mu podstawowej wiedzy i niezbędnych umiejętności do pełnienia szeregu ról publicznych. 

Z natury rzeczy muszą one mieć charakter interdyscyplinarny, łączyć w swoim programie zagadnienia, którymi zajmuje się socjologia, psychologia społeczna, prawo, nauki polityczne, zarządzanie i ekonomia. Każda z tych dyscyplin akademickich ma swoją dziedzinę badań, ale w programie studiów Artes Liberales reprezentują one jedynie różne aspekty życia społecznego.

Celem studiów tego typu - w odróżnieniu od studiów na poszczególnych wydziałach - jest zatem przygotowanie absolwenta do postrzegania rzeczywistości społecznej z różnych perspektyw. W szczególności powinny one nauczyć rozumienia zarówno złożonych relacji między ludźmi i grupami społecznymi, jak też sposobów funkcjonowania mniej i bardziej formalnych instytucji życia publicznego. Specjalność ?Człowiek w społeczeństwie? powinna zatem zainteresować studentów wymienionych wyżej dyscyplin, którzy chcieliby uzupełnić wiedzę fachową o podstawowe wiadomości z zakresu innych nauk społecznych, jak też studentów kierunków humanistycznych i przyrodniczych, którzy pragną poszerzyć swoje horyzonty myślenia wykraczając poza granice własnych dyscyplin.